Busfan place

dupont005a.jpg

 
BUS/AUTOBUS: Girardin MB 2000 Dupont (1999)

BUS/AUTOBUS: Girardin MB 2000 Dupont (1999)